Tag Archives: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มลภาวะทางน้ำ…ทำลายล้างสิ่งแวดล้อม

มลภาวะทางน้ำ

“น้ำ” เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต ทั้งทางการบริโภคและอุปโภค น้ำที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติจะใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ แต่น้ำที่เกิดจากการทำลายล้างสิ่งแวดล้อม อาจทำให้เกิดเป็นมลภาวะทางน้ำขึ้นได้ ซึ่งทุกวันนี้ มนุษย์ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกันเท่าใดนัก น้ำถูกใช้โดยสิ้นเปลืองและถูกทำให้ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสารเคมีโดยไม่แยแส ขาดจิตสำนึก สถานการณ์ทีเด็ดของการขาดแคลนทรัพยากรน้ำอาจกำลังใกล้ถึงช่วงวิกฤติสุดๆ แล้วก็เป็นได้

มนุษย์ใช้น้ำกันอย่างสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ วัยรุ่นใช้น้ำสาดเล่นใส่กัน ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองไปเป็นจำนวนมหาศาล แต่สิ่งที่เป็นทีเด็ดสุดที่ทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำ นั่นคือการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากบ้านเรือน น้ำเสียเหล่านี้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนและมีสารอินทรีย์สูง ถูกปล่อยออกมาลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อน นอกจากนี้บางโรงงานก็บำบัดน้ำแบบไม่ได้มาตรฐาน ทำให้น้ำเสียยังคงอยู่ ทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ น้ำจะมีสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งแน่นอนว่าน้ำเหล่านั้นจะน้ำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคไม่ได้แน่ๆ และหากในน้ำมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ด้วยแล้วล่ะก็ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทำให้เกิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติ และระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมได้ในลำดับต่อมา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำโรคต่างๆ อีกด้วย

ดังนั้น หากทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและใส่ใจที่จะป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางน้ำ จึงควรร่วมมือร่วมใจกันรักษาแหล่งน้ำให้ใสสะอาด ไม่ทิ้งขยะ บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการเกษตร ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำและขยะในบ้านเรือน และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างจิตสำนึกแก่ทุกๆคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนต่อไป

มลภาวะจากขยะ

มลภาวะจากขยะ

สวัสดีครับ…ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของบทความ แทงบอลออนไลน์ นี้ ทางเราขอแนะนำเว็บที่เป็นผู้สนับสนุนของเรา ซึ่งเป็นเว็บที่เหมือนกับเว็บแทงบอลทั่ว ๆ ไป ถ้าคุณชื่นชอบการดูบอลหรือการแทงบอลอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาชมเว็บของเรากันได้นะครับ

ขยะมูลฝอย เป็นขยะที่เกิดจากการใช้สิ่งของต่าง ๆ โดยน้ำมือของมนุษย์ รวมถึงสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่เกิดจากมนุษย์และสัตว์ เช่น ขยะที่เกิดจากการผลิต ขยะที่เกิดจากการบริโภค ขยะที่เกิดจากการขับถ่าย และอื่น ๆ เป็นต้น

ขยะแบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้

 • ขยะเปียก คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น
 • ขยะแห้ง คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น
 • ขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แทงบอลออนไลน์ และขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล

แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย

1. ชุมชนพักอาศัย เช่น บ้านเรือน และอาคารชุด

2. ย่านการค้าและบริการ เช่น ตลาด ร้านค้า ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า

3. สถานที่ราชการ และโรงเรียน

4. โรงพยาบาล

5. โรงงานอุตสาหกรรม

ผลกระทบจากขยะมูลฝอย

1. ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความรำคาญให้แก่ชุมชนพักอาศัย

2. แหล่งน้ำเน่าเสียจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรียสารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์น้ำ รวมทั้งผลเสียในด้านการใช้แหล่งน้ำเพื่อการนันทนาการ

3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์นำโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น

4. การกำจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยข้างเคียง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

5. ทำให้ชุมชนขาดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู่

6. การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะ มูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ และค่ารักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคภัยไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

1. กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และการหมักทำปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนการดำเนินงาน ความพร้อมขององค์กร ปริมาณและประเภทของขยะ เป็นต้น

2. จัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5 R คือ

 • Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง
 • Reuse การนำมาใช้ซ้ำ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น
 • Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้
 • Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
 • Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง

3. การแยกขยะ เพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น

 • ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพนำมากลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก
 • ขยะเปียกสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
 • ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย์ ต้องมีวิธีกำจัดที่ปลอดภัย

4. ส่งเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการใช้วัสดุ ลดพลังงาน และลดมลพิษ เพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

5. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนรวมลงทุนและดำเนินการจัดการขยะ

6. ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ

7. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนเอง ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน

ปิดท้ายบทความนี้ขอฝากกันอีกครั้งนึง อย่าลืมนะครับเว็บผู้สนับสนุนของเรา sbobet เว็บ แทงบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุดในเอเชีย …ขอบคุณครับ ^_^